Wyniki finansowe za należności z tytułu kredytów i leasingu w BZ WBK

0
1199

W pierwszej połowie 2012r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK odnotowała wzrost o 2,5% w skali półrocza i 11,5% w skali roku z tytułu należności brutto od klientów, które wyniosły 40 400,9 mln zł. W ciągu sześciu miesięcy 2012 r. łączna wartość należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wzrosła o 1,8% do poziomu 24 972,4 mln zł.

Odnotowany w tym okresie przyrost kredytów obrotowych z nadwyżką zrekompensował spadek ekspozycji z tytułu finansowania nieruchomości dochodowych, powstały pod wpływem umocnienia się złotego i planowych spłat kredytowych (przy stopniowej akwizycji nowego biznesu). W ujęciu rocznym należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wzrosły o 14,1%, odzwierciedlając wzrost popytu na kredyt ze strony małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów korporacyjnych w związku z rozwojem działalności bieżącej oraz realizacją zawieszonych wcześniej planów rozwojowych.

Należności z tytułu leasingu finansowego osiągnęły wartość 2 348,5 mln zł i pozostały na stabilnym poziomie w skali sześciu i dwunastu miesięcy przy utrzymującym się dobrym tempie sprzedaży leasingowych spółek zależnych, zarówno w zakresie maszyn i urządzeń, jak i pojazdów.

Należności kredytowe od klientów indywidualnych wzrosły w odniesieniu do końca grudnia i czerwca 2011 r. odpowiednio o 3,9% i 8,7% do kwoty 13 069,2 mln zł. Wchodzące w skład tego portfela kredyty hipoteczne osiągnęły wartość 7 886,6 mln zł i w ciągu sześciu pierwszych miesięcy br. przyrosły w tempie 3,7%, a kredyty gotówkowe zwiększyły wartość o 6,8% i zamknęły się kwotą 3 868,4 mln zł. Sprzedaż obu produktów kredytowych systematycznie się rozwija w efekcie ciągłego doskonalenia oferty Banku oraz wysokiej skuteczności realizowanych działań reklamowych.

Na 30 czerwca 2012 r. niepracujące należności od klientów stanowiły 5,6% portfela brutto wobec 5,5% na koniec grudnia 2011 r. i 6,7% na koniec czerwca 2011 r. Wskaźnik pokrycia rezerwą należności niepracujących wyniósł 47,8% w porównaniu z 49,1% pół roku wcześniej oraz 50,2% rok wcześniej.

Źródło: ING Bank Śląski