Wyniki badań leasingu w Polsce – „Leasing Index”

0
4474

Z badań „Leasing Index” przeprowadzonych przez PMR Research na zlecenie BZ WBK Leasing wynika, że korzystanie z leasingu (obecnie lub w przeszłości) deklaruje 36 proc. polskich przedsiębiorstw segmentu MŚP.

Korzystanie z leasingu deklaruje 36 proc. polskich przedsiębiorstw segmentu MŚP. Wśród firm zatrudniających do 49 pracowników odsetek ten wynosi 35 proc. Zdecydowanie częściej z leasingu korzystają średnie firmy (50-249 pracowników), wśród których odsetek korzystających to 81 proc.

– Tak w przypadku poprzedniej edycji badania, tak i teraz tyle że w szerszej perspektywie, zależy nam na tym aby na bieżąco pokazywać w jaki sposób leasing jest postrzegany przez firmy. Jak klienci zarówno w momencie przed, ale i po podpisaniu umowy oceniają jakość kontaktu z firmami leasingowymi. Bardzo cieszy nas fakt, że kolejny rok z rzędu ponad 90 proc. przedsiębiorstw z segmentu MŚP korzystających z leasingu ocenia dobrze lub bardzo dobre współpracę z leasingodawcą. Dane te tylko potwierdzają bardzo wysoki standard obsługi klientów na przestrzeni ostatnich lat, ale i również dojrzałość całego naszego sektora – podkreśla Szymon Kamiński, prezes Zarządu BZ WBK Leasing.

Jak wynika z badania „Leasing Index” zdecydowana większość średnich przedsiębiorstw (81 proc.) deklaruje, że korzysta lub korzystała w przeszłości z leasingu. Wśród małych firm (do 49 pracowników) jest on mniej znany – korzysta lub korzystała co trzecia firma (35 proc.), a ponad połowa (53 proc.) nie ma z nim żadnych doświadczeń. Przedstawiciele średnich przedsiębiorstw częściej korzystają z leasingu dlatego, że mają coraz większą świadomość w zakresie polityki inwestycyjnej, poszukiwania i weryfikacji optymalnych źródeł finansowania oraz prezentują znacznie większe potrzeby inwestycyjne w określone środki trwałe. Z kolei nie bez znaczenia jest również aktywność małych firm w kontekście finansowania swojej działalności przez leasing, a prognozy w tym zakresie tylko potwierdzają, że udział tego segmentu biznesu będzie tylko systematycznie rósł, przy jednoczesnym zwiększaniu się poziomu świadomości finansowej i potrzeb inwestycyjnych tego typu podmiotów.

– Zgodnie z danymi za trzy kwartały 2016 r. sfinansowaliśmy ruchomości o łącznej wartości ponad 2,83 mld zł netto, tj. o 9,6 proc. więcej niż przed rokiem, a na rynkach pozarolniczych wzrost wyniósł 25,6 proc. Po trzech ostatnich kwartałach sfinansowaliśmy pojazdy o łącznej wartości ponad 1,55 mld zł z dynamiką +40 proc. w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku – mówi Tomasz Sudaj, dyrektor zarządzający ds. strategii rynkowej BZ WBK Leasing – Poza tym od lat pozostajemy liderem rynku w zakresie finansowania maszyn i urządzeń. Po trzech kwartałach br. sfinansowaliśmy maszyny i urządzenia o łącznej wartości blisko 1,20 mld zł. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż część z przedsiębiorstw, w szczególności z sektora produkcyjnego nadal inwestuje. Do końca września br. odnotowaliśmy wzrost finansowania o +31,5 proc. r/r maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali, a łączna wartość sfinansowanych aktywów wyniosła ponad 200 mln zł. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda w przypadku wózków widłowych gdzie wzrost osiągnął poziom +66,4 proc. r/r, a wartość sfinansowanych wózków osiągnęła wartość blisko 59 mln zł – dodaje Tomasz Sudaj.

Badania „Leasing Index” tylko potwierdzają, że segment małych i średnich przedsiębiorstw to w dalszym ciągu firmy realizujące swoje inwestycje przede wszystkim dzięki leasingowi, który to segment w dalszym ciągu stanowi ok. 80 proc. rynku leasingu w Polsce. Warto również odnotować fakt, że jak wskazują aktualne dane Leaseurope (organizacji zrzeszającej 45 związków z 33 krajów Europy) za pierwsze półrocze polski rynek leasingu z 17,7 proc. dynamiką, wypracowaną na koniec czerwca br., zajmuje szóstą pozycję w europejskim rankingu, wyróżniając się dynamicznym wzrostem. Cała europejska branża leasingowa zakończyła pierwszą połowę 2016 r. z 13,2 proc. wzrostem. Wartość nowych umów zawartych w Europie miedzy styczniem, a końcem czerwca br. wyniosła 156,9 mld euro. Szczególnie dobre wyniki odnotowano w segmencie pojazdów (16,9 proc. wzrost obserwowany w większości krajów europejskich) oraz maszyn i urządzeń przemysłowych, w przypadku których dynamika wyniosła 9,2 proc.

Największą grupę spośród przebadanych firm z segmentu MŚP korzystających z leasingu w Polsce stanowi branża produkcyjna i budowlana.

Jak wynika z badania „Leasing Index” firmy leasingowe udzielają finansowania w postaci leasingu i pożyczki inwestycyjnej, jednak to leasing stanowi główny instrument finansowy oferowany przez polskich leasingodawców. W przypadku korzystania z leasingu przez przebadanie firmy z segmentu MŚP osobną analizę należy wykonać jeśli chodzi o rozbicie uzyskanych danych na poszczególne 4 branże. W najliczniejszym gronie firm korzystających obecnie lub w przeszłości z leasingu stanowią przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego (49 proc.) oraz budowlanego (46 proc). Nieco mniej to firmy z sektora handlowego (42 proc.) i usługowego (26 proc). Istotnie odmienne podejście do leasingu charakteryzuje grupę przedsiębiorstw usługowych. – Wyniki naszych badań w zakresie branż, które korzystają z leasingu idą w parze z danymi ZPL w zakresie struktury łącznego rynku finansowania. Zgodnie z wynikami firm leasingowych do końca września 2016 r. udział poszczególnych środków trwałych w strukturze finansowania stanowił odpowiednio – pojazdy lekkie ponad 41 proc., transport ciężki blisko 31 proc. oraz maszyny i urządzenia (łącznie z IT) blisko 27 proc. Jak wskazują prognozy ZPL branża leasingowa w Polsce 2016 r. sfinansuje blisko połowę nakładów inwestycyjnych firm w aktywa ruchome, a segment pojazdów będzie długoterminowym motorem rozwoju rynku leasingu. Nie jest to domena tylko Polski, ponieważ dobre wyniki na rynkach motoryzacyjnych są obserwowane w większości krajów Europy. Temu wzrostowi będzie sprzyjać popyt krajowy, który konsekwentnie rośnie w oparciu o wydatki konsumentów. Osobną kwestią jest finansowanie maszyn i urządzeń – dane za 2016 r. pokazują, że finansowanie tego segmentu środków trwałych pozostawało pod dużym wpływem końca perspektywy finansowej lat 2007-2013 – podsumowuje Tomasz Sudaj.

Jak wskazują analizy BZ WBK Leasing głównym motorem napędowym będą inwestycje poczynione przez przedsiębiorców, którzy sprawnie muszą dobierać narzędzia finansowe wspierające rozwój ich biznesu, szczególnie mając na uwadze nieunikniony proces związany ze wzrostem efektywności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw chociażby pod kątem inwestycji w ekologię, energooszczędność, pojazdy, czy też innowacyjne linie produkcyjne. Kolejnym impulsem wzrostu w najbliższych latach w zakresie finansowania maszyn i urządzeń będą zaplanowane inwestycje infrastrukturalne i w branży budowlanej, zwłaszcza te które wymagają wymiany bądź zakupu parku maszynowego przez firmy wykonawcze. Natomiast w rolnictwie ciągle oczekiwane są środki unijne z perspektywy na lata 2014-2020. Z pewnością środki unijne będą stymulowały rozwój tego rynku, ale nie przewidujemy powrotu do poziomu z poprzednich lat. Inwestycje w sektorze agro będą się stabilizować. Przedsiębiorcy rolni, którzy dzięki funduszom unijnym rozwinęli swoje gospodarstwa i chcą ten rozwój kontynuować wykorzystają środki z nowego PROW. Prognozujemy jednak wzrost inwestycji realizowanych bez udziału tych środków jako naturalną konsekwencję wymiany zamortyzowanego parku maszynowego i dostosowania zasobów do skali działalności. Pierwszych wyraźnych efektów eksperci spodziewają się w drugiej połowie 2017 r.

Metodologia badania

W ramach badania przeprowadzonego na zlecenie BZ WBK Leasing zrealizowano w sumie ponad 400 wywiadów CATI (Computer assisted telephone interviewing) opartych o kwestionariusz wywiadu standaryzowanego. Ponad 400 zrealizowanych wywiadów zostało przeprowadzonych z osobami odpowiedzialnymi za decyzje w zakresie korzystania z usług leasingu w firmach. Do badania wybrano małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze prywatnym w następujących branżach: produkcyjna, handel, budowalna i usługowa, które aktualnie korzystają z usług leasingowych lub zaprzestały korzystania z leasingu w bieżącym roku.