Ryzyka związane z wyborem oferty leasingu konsumenckiego

0
2350

Decydując się na podpisanie umowy leasingu konsumenckiego warto zwrócić uwagę na ryzyka, związane z wyborem oferty i zawarciem umowy.

Ryzyka związane z wyborem oferty

Dokonując wyboru oferty leasingu konsumenckiego należy zadbać o zminimalizowanie ewentualnych ryzyk w zakresie nieprawidłowej oceny rzeczywistych kosztów leasingu oraz zawarcia kontraktu zawierającego niekorzystne postanowienia umowne. W tym celu należy w szczególności dokonać analizy wysokości wszelkich dodatkowych opłat i prowizji oraz ocenić prawdopodobieństwo konieczności ich uiszczenia w przyszłości. Konsument, przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy leasingu, powinien również szczegółowo przeanalizować postanowienia danej umowy leasingu, ze szczególnym uwzględnieniem OWUL.

Utrata przedmiotu leasingu z powodu zaległości płatniczych

W przypadku zaległości w spłacie, nawet jeśli zaległość dotyczy jednej raty, firma leasingowa (po wysłaniu dodatkowego wezwania i wyznaczenia ostatecznego terminu zapłaty zaległości) może wypowiedzieć umowę i żądać zwrotu przedmiotu leasingu. Utrata przedmiotu leasingu może więc nastąpić nawet po upływie zaledwie kilku tygodni od powstania zaległości.

Otrzymanie w leasingu rzeczy wadliwej

W przypadku otrzymania na podstawie umowy leasingu konsumenckiego rzeczy wadliwej konsument jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń z tego tytułu bezpośrednio od sprzedawcy. Jednocześnie stwierdzenie wad w leasingowanej rzeczy i dochodzenie roszczeń wobec sprzedawcy nie ma żadnego wpływu na obowiązki konsumenta wobec firmy leasingowej, w szczególności nie zawiesza obowiązku opłacania rat leasingowych. Konsument nie ma także możliwości odstąpienia od umowy o nabycie przedmiotu leasingu od sprzedawcy, to uprawnienie przysługuje jedynie firmie leasingowej. Konsument może natomiast żądać odstąpienia przez firmę leasingową od umowy ze sprzedawcą z powodu wad rzeczy.

Ograniczenia w dysponowaniu przedmiotem leasingu

W związku z tym, iż w okresie leasingu konsument nie nabywa własności rzeczy istnieją pewne ograniczenia w dysponowaniu przedmiotem leasingu przez korzystającego. Przykładowo korzystający nie jest uprawniony by oddawać przedmiot leasingu do używania osobie trzeciej bez zgody finansującego. W przypadku leasingu samochodów może się zdarzyć, iż korzystający nie będzie miał pełnej swobody w wyborze ubezpieczenia (tj. firma leasingowa może zawęzić wybór do tzw. akceptowanych ubezpieczycieli). Na podobnych zasadach, firma leasingowa może ograniczyć możliwość dokonania cesji umowy leasingu na podmiot trzeci, jeśli podmiot ten nie uzyska jej akceptacji.

Wpływ leasingu na koszt ubezpieczenia samochodu

Jedną z zalet leasingu konsumenckiego samochodów jest możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia samochodu na warunkach wynegocjowanych przez firmę leasingową. Należy jednak zaznaczyć, iż osoba fizyczna, która posiada wysokie zniżki za bezszkodową jazdę, po kilkuletnim użytkowaniu samochodu leasingowanego (który nie stanowi jej własności) może utracić zniżki na ubezpieczenia. Należy zatem zweryfikować, czy zniżki będą honorowane także jeśli konsument użytkuje przez dłuższy okres samochód nie będący jego własnością.

Konsekwencje podatkowe wykupu przedmiotu leasingu i jego późniejszej sprzedaży

W przypadku gdy osoba fizyczna nieprowadząca działalności wykupi przedmiot leasingu po zakończeniu okresu leasingu, a następnie dokona jego sprzedaży przez upływem 6 miesięcy (rzeczy ruchome) lub 5 lat (nieruchomości, prawa majątkowe) będzie zobowiązana do obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą opodatkowania będzie w tym przypadku różnica pomiędzy ceną uzyskaną ze sprzedaży a kosztem wykupu (zwykle stosunkowo niskim). Chcąc uniknąć niekorzystnych konsekwencji podatkowych, konsument powinien wstrzymać się ze sprzedażą na okres 6 miesięcy (rzeczy ruchome) lub 5 lat (nieruchomości, prawa majątkowe).

Źródło: Ministerstwo Gospodarki