Leasing umożliwi szybsze dofinansowanie unijne na sprzęt ITdla MSP

0
1146
Jak pokazują badania pozyskanie środków unijnych wciąż pozostaje dla małych i średnich przedsiębiorstw dużym wyzwaniem: 66% uznaje zdobycie takiego finansowania za trudne. Innym problemem w skorzystaniu z dotacji unijnych jest brak własnego kapitału początkowego.

Rozwiązaniem może być leasing, który umożliwia m.in. finansowanie projektów IT. 

Jeszcze 2012 roku dostępne będą dotacje unijne dla innowacyjnych inwestycji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Największa pula wolnych środków na projekty IT dla MSP została do rozdysponowania w programie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” czyli wdrażanie systemów informatycznych. W ramach tego programu przedsiębiorcy będą mogli m.in. zakupić sprzęt elektroniczny oraz patenty i licencje dotyczące oprogramowania niezbędnego do wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań elektronicznego biznesu. 

Dzięki unijnym funduszom przedsiębiorcy mogą wymienić lub zmodernizować swój sprzęt IT lub oprogramowanie. Europejskie projekty umożliwiają zdobycie dofinansowania nawet do 85 %, pozostałe środki muszą zostać zapewnione przez przedsiębiorców. Potencjalni beneficjenci muszą wskazać w składanym wniosku pełne źródła finansowania projektu. „Jedną z możliwości jest leasing, który umożliwia finansowanie projektów IT bez konieczności uszczuplania środków własnych danego przedsiębiorstwa” – wyjaśnia Arkadiusz Ziółkowski, manager rynku IT w Europejskim Funduszu Leasingowym. 

Dzięki wprowadzeniu nowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka rozliczanie projektu finansowanego leasingiem może nastąpić jednorazowo, co znacznie upraszcza procedurę i powoduje, że leasing staje się najbardziej efektywnym narzędziem finansowania projektów unijnych. 

„ Przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z finansowania leasingiem projektów unijnych z POIG musi zgłosić się do firmy leasingowej już na etapie składania projektu! Jest to kluczowe, ponieważ przedsiębiorca musi wskazać źródła finansowania projektu i dołączyć do wniosku o dofinansowanie promesę leasingową. Promesa załączona do wniosku jest uznawaną przez PARP gwarancją finansowania projektu i jest ważna przez okres 9 miesięcy, pod warunkiem, że nie ulegnie zmianie sytuacja finansowa beneficjenta oraz pozostałe warunki zawarte w promesie” dodaje Arkadiusz Ziółkowski. 

Rynek leasingu sprzętu IT w Polsce jest wciąż nieoszacowany. Udział segmentu IT w rynku leasingu środków trwałych wynosi ok. 2 % podczas  gdy w Europie waha się między 7-8%.

Barierą jest poziom świadomości. O ile bowiem leasing samochodu czy maszyn stał się standardem, o tyle leasing notebooka czy serwera telekomunikacyjnego wciąż stanowi dużą innowację dla wielu przedsiębiorców. Jeszcze gorzej wygląda wiedza nt. finansowania dóbr niematerialnych jakimi są licencje czy oprogramowanie.

Jednak z roku na rok świadomość przedsiębiorców, między innymi dzięki działaniom edukacyjnym firm leasingowych, jest coraz większa. Świadczy o tym dynamika sprzedaży. Rok 2011 to ponad 30% wzrost. W roku 2012 branża planuje osiągnięcie ok. 26% wzrostu.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy