Wypowiedzenie umowy leasingu ma swoje konsekwencje

0
1892

W przypadku wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat i rozwiązania umowy leasingu.

Żądana kwota powinna jednak ulec pomniejszeniu o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek zapłaty rat przed umówionym terminem (a więc finansujący jest uprawniony do żądania spłaty wszystkich przyszłych rat z uwzględnieniem dyskonta).

Dyskonto to obniżenie kwoty pozostałych do spłaty rat leasingowych spowodowane ich spłatą we wcześniejszym terminie – pamiętaj, że umowa leasingu powinna określać stopę procentową, z zastosowaniem której dyskontowane są przyszłe raty leasingowe.Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym.

Strony mogą jednak przyjąć w umowie ustalenia odmienne od powyższych, jednak nie mniej korzystne dla leasingobiorcy. Należy jednak pamiętać, iż w praktyce, w przypadku gdy korzystający na skutek problemów ze spłatą rat dąży do rozwiązania umowy leasingu, firmy leasingowe często stosują rozwiązania pozwalające na przeniesieniu dotychczasowej umowy na innego korzystającego bądź zawarciu takiej umowy z nowym korzystającym, którego nierzadko wskazuje dotychczasowy klient.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki